Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā, ir dabas zinātnēs, un papildus tiek iegūtas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu un medicīnas priekšmetiem, kā arī ar redzes aprūpi saistītiem specifiskiem priekšmetiem. Studentiem jau studiju laikā ir iespēja iepazīties ar optometrista darba specifiku un optikas salona darbību.

Programma sniedz studējošajiem arī zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas.

Studiju programmā students apgūst:

 • teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatu par redzes uztveres darbību;
 • zināšanas par redzes sistēmas strukturāliem un funkcionāliem traucējumiem un izmaiņām, kā arī praktiskās iemaņas redzes defektu un funkciju diagnostikā;
 • detalizētas zināšanas par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos;
 • praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pārvēršanā konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes pārbaudē, redzes korekcijas līdzekļa piemeklēšanā;
 • pirmās iemaņas komunikācijā, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem;
 • sapratni par optometrista un asistenta vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētiskajiem, profesionālajiem un citiem optometrista un asistenta darbību ierobežojošiem faktoriem;
 • praktiskās iemaņas redzes korekcijas līdzekļa izgatavošanā, pielāgošanā cilvēka sejas īpatnībām, kā arī izglītot pacientus kontaktlēcu lietošanā;
 • spējas patstāvīgi turpināt izglītību un profesionālo pilnveidi visa mūža garumā.

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā dod tiesības turpināt studijas optometrijas profesionālajā maģistra studiju programmā, vai arī citā izvēlētā augstāka līmeņa programmā radniecīgās zinātņu nozarēs vai apakšnozarēs. Studiju programmas A daļā jāapgūst studiju kursi, kas veido dabaszinātņu pamatus – fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku –, medicīnas pamatus – cilvēka anatomiju un fizioloģiju, mikrobioloģiju, bioķīmiju, vispārīgo patoloģiju –, kā arī specializācijas kursus – fizikālo, ģeometrisko un redzes optiku, acs anatomiju un fizioloģiju, redzes fizioloģiju, redzes funkcionālos traucējumus, redzes diagnostisko iekārtu darbības pamatprincipus, binokulāro redzi. B daļā paredzēti studiju kursi, kas satur sociālos, medicīnas un optometrijas priekšmetus. Pirmais optometrijas bakalaura studiju programmas specializācijas mācību priekšmets „Ievads optometrijā” sākas jau 1. semestrī, pārējie – ar 2. semestri.

Pabeidzot studijas, ir iespējams strādāt optikas uzņēmumos, acu klīnikās kā optometrista vai oftalmologa asistentam, pielāgot un izgatavot redzes korekcijas līdzekļus atbilstoši redzes speciālista norādījumiem, kā arī sadarboties ar pacientu kontaktlēcu lietošanas apmācībā.

Studiju laikā ir iespēja ERASMUS+ projekta ietvaros stažēties dažādās partneru augstskolās, ar kurām ir noslēgts akadēmiskās sadarbības līgums – Madrides Universitāte (Spānijā), Alikantes Universitāte (Spānija), Zaragozas Universitāte (Spānija), Mursijas Universitāte (Spānija), Austrumu Universitāte (Somijā), Tallinas koledža (Igaunija).  

Programmas mērķis un uzdevumi

Optometrijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj izgatavot un pielāgot redzes korekcijas līdzekļus un sadarbībā ar optometristu aprūpēt cilvēka redzes sistēmu, veikt redzes profilaktisko darbu. 

Uzdevumi

 • sniegt pamatzināšanas veselības aprūpes pamatjomās kopumā;
 • sniegt zināšanas par redzes aprūpes jomā izmantojamiem materiāliem un par optisko sistēmu darbības principiem, attīstīt prasmes optisko sistēmu izgatavošanā un pielietošanā;
 • sniegt zināšanas redzes sistēmas darbības principos – anatomijā, fizioloģijā, uztverē – un tās darbības traucējumos, kā arī attīstīt pamata prasmes redzes sistēmas novērtēšanā un aprūpē;
 • sniegt zināšanas un attīstīt prasmes redzes sistēmas novērtēšanas ierīču uzbūvē, darbības principos un pielietošanā redzes aprūpes jomā;
 • sniegt zināšanas un attīstīt prasmes redzes sistēmas ārējo faktoru iedarbībās novērtēšanā un redzes sistēmas aizsardzības pasākumos;
 • sniegt zināšanas par uzņēmējdarbību un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
 • attīstīt pirmās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos, turpināt studijas maģistratūrā;
 • attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, atjaunojot zināšanas un pilnveidojoties profesionāli.

Programmas studiju rezultāti

Pēc sekmīgi izpildītas optometrijas bakalaura studiju programmas bakalaura grāda ieguvējs:

Zinās un izpratīs

 • cilvēka anatomiju, fizioloģiju un procesus, kas norisinās cilvēka organismā normālā un patoloģiskā stāvoklī;
 • redzes sistēmas anatomiju, fizioloģiju un uztveri, kā arī procesus, kas ietekmē redzes sistēmas vizuālās informācijas veidošanos un attēla uztveri un apstrādi;
 • ārējo un iekšējo faktoru darbības principus un to ietekmi uz cilvēka organismu kopumā un jo īpaši uz redzes sistēmu;
 • dažādu materiālu, instrumentu un metožu pielietojumu redzes procesa novērtēšanā, izzināšanā, t.sk. arī citu organisma funkciju novērtēšanā saistībā ar redzes sistēmu un vizuālās informācijas uztveri;
 • projektu, uzņēmējdarbības izveidi un ar to saistītos normatīvos regulējumus redzes speciālista prakses vietā;
 • pētnieciskā darba struktūru, izstrādes posmus un zinātnisko metožu pielietojumu mērījumu rezultātu iegūšanā un apstrādē.

Pratīs

 • aprēķināt optisko lēcu sistēmu, t.sk. acs optiskās sistēmas parametrus, attēlu veidošanos optiskajās sistēmās;
 • atpazīt un atšķirt dažādus redzes korekcijā pielietojamos materiālus (briļļu, kontaktlēcu, intraokulāro lēcu) un raksturot to materiālu īpašības, veidus, dizainus;
 • atšķirt redzes refraktīvos defektus un redzes sistēmas traucējumus, veikt redzes sistēmas novērtēšanas metodes, redzes sistēmas stimulu izveidošanu un pielietošanu redzes funkciju novērtēšanā;
 • izmērīt un novērtēt ārējo apstākļu fizikālos parametrus un to ietekmi uz redzes sistēmas funkcionalitāti un iespējamo redzes traucējumu rašanos;
 • veikt redzes psihofizikālos, fizioloģiskos un fizikālos mērījumus, to statistisko apstrādi pielietojot dažādas metodes zinātniskā darb izstrādei.

Būs kompetents

 • ieteikt pacientam labāko redzes korekcijas līdzekļa materiālu un veidu atbilstoši optometrista nozīmētai redzes korekcijai un pacienta vēlmēm;
 • nepieciešamības gadījumā izgatavot un pielāgot cilvēka sejai briļļu ietvaru vai veikt nelielu remontu bojātiem redzes korekcijas līdzekļiem;
 • apmācīt pirmreizējos kontaktlēcu lietotājus atbilstoši nozīmētai optometrista korekcijai un iemācīt pacientam kontaktlēcu kopšanas veidus un kontaktlēcu lietošanu;
 • veikt redzes profilaktiskos pasākumus, sniedzot pacientam informāciju par redzes korekcijas līdzekļu lietošanu, redzes aizsardzību un ārējo apstākļu kaitīgās ietekmes mazināšanu;
 • patstāvīgi un jēgpilni lasīt zinātniskās periodikas rakstus par studētajām tēmām un veikt nelielus zinātniskos darbus darba vadītāja vadībā;
 • patstāvīgi strādāt un uzņemties atbildību par individuālu mācīšanos, kas nepieciešama nepārtrauktai profesionālai attīstībai.

Vispārējās kompetences

 • spēs pārvaldīt akadēmisko rakstību un komunikācijas pamatprasmes;
 • spēs patstāvīgi plānot savu darbu un iesaistīties pētnieciskos projektos;
 • spēs īstenot un veicināt akadēmiskās un medicīniskās ētikas principu pielietošanu;
 • spēs turpināt tālākās studijas un veidot savu karjeru veselības aprūpes jomā;
 • spēs darboties radoši vai iesaistīties grupu darbā un pielietot saziņas līdzekļus.

Optometrijas bakalaura studiju programmas rezultāti kopā ar Optometrijas profesionālās maģistratūras studiju programmas rezultātiem ir izstrādāti un saskaņoti ar “Eiropas diploma Optometrijā” prasībām attiecībā uz iegūstamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas atbilst Eiropas Diploma A, B un C daļām.